OZ Dobré srdce - Good heart

je nezisková organizácia registrovaná MV SR 11.03.2019.Vďaka Vám pomáhame tým, ktorí to sami nedokážu.

 

Pomoc tým najzraniteľnejším

Azda najohrozenejšou skupinou sú osamelé mamičky. Chudoba, ktorou trpia, sa priamo dotýkaaj ich detí. Nebojíme sa podoať pomocnú ruku aj ľuďom bez domova.

Učíme ľudí v núdzi ako si pomôcť sám

Rozvíjame u našich klientov schopnosť svojpomoci od detského veku. Organizujeme pre nich tvorivé dielne, pre deti mentoring, či voľnočasové aktivity.

OZ Dobré srdce - Good heart

Aj ľudia odsunutí na okraj spoločnosti môžu tvoriť krásno.

Mamičky v núdzi a ľudia bez domova sa zúčastňujú tvorivých dielní. Vyrábajú dekoratívne mydielka a ružence. Týmto spôsobom ich aktivizujeme k pravidelnej činnosti. Výrobky ponúkame v charitatívnych predajoch a zo získaných prostriedkov rodiny podporujeme.

Organizujeme aj celomestskú zbierku Otvor srdce na Deň boja proti chudobe 17.10. Za dobrovoľný príspevok Vás našich vyše 100 dobrovoľníkov v uliciach Košíc obdarí malým mydielkom, ktoré vyrobili mamky v núdzi.

Špeciálnu pozornosť venujeme deťom v krízovom centre.

S tými najmenšími pracujeme v skupinkách ako v škôlke a učíme ich základom v každom smere. Staršie deti navštevujú dobrovoľníci a pomáhajú im s prípravou do školy. Dobrovoľníci vedú tiež matematický, spevácky a tanečný krúžok, tvorivé dielničky, či hravú angličtinu.

Deti podporujeme motivačným štipendiom v závislosti od školského výkonu a vzornej dochádzky na vyučovanie.

Pomôžte nám pomáhať.

Deväťročná Katka a o rok mladšia Zuzka sú veľmi šikovné sestričky. Ich mamka po rozvode nezvládala platiť za podnájom, hoci pracovala v dvoch zamestnaniach a preto sa ocitli v krízovom centre. Dievčatá sa učia na samé jedničky. Keď dostali vďaka podporovateľom sociálne štipendium, šli s mamkou nakupovať oblečenie do školy. Aj keď mohli minúť len neveľkú sumu, bol to pre nich sviatočný deň. Nákup trval dve hodiny a radosť týždne.

Vďaka štedrým darcom a dobrovoľníkom môžme pomáhať.

Jednou z našich priorít je podporiť rozvoj detí v ťažkých sociálnych podmienkach. Aj keď ich prirodzené prostredie znevýhodňuje, snažíme sa vytvárať im príležitosti tam, kde žijú. Pomáha nám v tom aj projekt sociálnych štipendií. Každé dieťa, ktoré podporujeme, dostáva mesačne sumu peňazí závislú od štúdijného priemeru. Podmienkou získania štipendia je aj vzorná dochádzka, neospravedlnené hodiny nie sú tolerované.

Dosahovať čo najlepšie výsledky v škole deťom pomáhajú dobrovoľníci. Ročne ich je v priemere 30. Pracujú s deťmi od najmenších, učia ich základným návykom, zdokonaľujú ich slovenčinu. Staršie deti majú mentorov, ktorí im pomáhajú s prípravou do školy. Dobrovoľníci vedú tiež matematický krúžok a hravú angličtinu. Stretávajú sa spolu aj pri voľnočasových aktivitách, ako sú tvorivé dielne, tanečný a spevácky krúžok.

Záverečná správa zbierky - Otvor srdce!

Zákonnou povinnosťou vyhlasovateľa verejnej zbierky je zverejniť prehľad jej výnosov a použitie finančných prostriedkov. OZ Dobré srdce Vám s radosťou predstavuje záverečnú správu verejnej zbierky Otvor srdce registrovanej na MV SR pod číslom SVS-0VS2-2019/017282, ktorá bola vykonávaná od 1.6.2019 do 31.5.2020.

Verejná zbierka bola vykonávaná zasielaním príspevkov na osobitý účet, zbieraním darov do prenosných a stacionárnych pokladničiek. Hrubý výnos verejnej zbierky Otvor srdce je k 31.5.2020 4.251,79 €. Na osobitý účet darcovia prispeli sumou 900 €, do stacionárnych pokladničiek 535,54 € a do prenosných pokladničiek 2.816,25 €. Náklady na konanie verejnej zbierky boli vo výške 3,75 € spojené s vedením zbierkového bankového účtu. Čistý výnos bol 4.248,04 €. 

Peňažné prostriedky boli použité na sociálne štipendium pre deti z Krízového centra Arcidiecéznej charity Košice, vo výške spolu 2.079,60 € na mesiace september 2020 – jún 2021, na zakúpenie notebooku pre štúdium pre polosirotu z viacdetnej rodiny v cene 234 €na zakúpenie čističky vzduchu na ochranu zdravia pred COVID 19 do Krízového centra Ardcidiecéznej charity Košice v cene 576,18 € + 11,19 doprava a na sociálne štipendium a príspevky/finančné dary na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie matiek v núdzi a ich detí vyplatené v mesiacoch september 2020 – máj 2021 vo výške 1.347,07 € .

Za všetky dary zo srdca ďakujeme!

Hlad sa netýka iba chleba. Existuje aj hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je aj nedostatkom úcty jeden k druhému. Byť bez domova, je aj byť odmietaný, nemilovaný.

 

Matka Tereza

NEHLADUJ, NAKŔM DIEŤA!

Často chápeme pôst negatívne, čo si máme odrieknuť. Kto sa zamyslí, že nutné minimum je "nezožrať" blížneho, no ešte dôležitejšie je ho nasýtiť?

Nehladuj, buď aktívny a podpor deti, ktoré si nemôžu dovoliť ani jedno teplé jedlo denne! Za Tvoj príspevok im preplatíme obedy v škole.

Darovať môžeš priamo na účet SK58 8330 0000 0020 0164 5168 alebo jednoduchým klikom cez www.ozdobresrdce.sk.

Pomôžeš deťom, ako je Emka, polosirota a šikovná gymnazistka. Vďaka Tebe už nebude musieť pozerať, ako jej spolužiaci obedujú, ale naje sa s nimi!

Za všetky Vaše dary zo srdca ďakujeme!

FB_IMG_1570685037214.jpg

Staňte sa našim dobrovoľníkom!

Len vďaka ochotným srdciam sa nám môžu podariť veľké veci. Ak máte chuť a čas pomôcť pri mentoringu detí, alebo sa zapojiť do voľnočasových aktivít, kontaktujte nás na emailovej adrese: jana.recicarova@gmail.com.